Calendar
August - Septembrie 2005
25 - 26 august
Conferinta Managementul Resurselor Umane in Invatamantul Superior, OECD, Paris
1 - 3 septembrie
Conferinta - "Bi-and multilingual universities - challenges and future prospects" Universitatea din Helsinki, Finlanda
Unul din scopurile principale ale conferintei este discutarea aspectelor de ordin strategic si pragmatic legate de dezvoltarea invatamantului multilingv la nivel universitar.
8 - 10 septembrie
Seminar international "Institutional, National and International Responses to the Challenges of the Labour Market: Vocational Content in Mass Higher Education" organizat de UNESCO- UNEVOC si UNESCO-CEPES, in colaborare cu Organizatia Internationala a Muncii, Comisia Europeana si European Training Foundation (ETF) Bonn, Germania
14 - 17 septembrie
A 17-a Conferinta Anuala a Asociatiei Europene pentru Educatie Internationala (EAIE) Cracovia, Polonia
22 - 23 septembrie
Forum-ul Consiliului Europei: "Higher Education Governance: between democratic culture, academic aspirations and market forces" Council of Europe Headquarters, Strasbourg, Franta
Manifestarea este organizata de Consiliul Europei si este dedicata prezentarii si dezbaterii rezultatelor obtinute pe parcursul a 2 ani in cadrul proiectului propriu Higher Education Governance.

Sumar
Pe scurt
Mini-editorial
Statutul european al cercetatorului
Asigurarea calitatii invatamantului
Inventarul procesului Bologna
P e    s c u r t
10 iunie 2005

Lucrarile Conferintei Nationale a Rectorilor (C.N.R.), organizata de Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia. Au avut loc dezbateri Ón legatura cu aspectele derularii Procesului Bologna in Uniunea Europeana si Romania, proiectul Legii privind asigurarea calitatii in educatie si nomenclatorul domeniilor de licenta prevazute de HG 88/2005.


13 iunie 2005

Comisia Europeana a publicat noul Apel pentru propuneri asupra reformelor in invatamantul superior (strategia Lisabona si procesul Bologna).

15 iunie 2005

Ministerul Educatiei si Cercetarii (MEdC) a initiat Hotararea de Guvern privind organizarea si desfasurarea studiilor universitare de doctorat, aprobata in sedinta de Guvern, din data de 15 iunie a.c. [ continuare... ]


19 iunie 2005

A fost publicat raportul sesiunii paralele Institutional Autonomy and Governance, desfasurata in cadrul Conferintei ministeriale Bergen 2005


21 iunie 2005

A aparut volumul semnat de Bob Reinalda si Ewa Kulesza, intitulat: The Bologna Process - Harmonizing Europe's Higher Education . [ continuare... ]

M i n i - e d i t o r i a l
Sinergetica studiilor doctorale  
 

Un observator atent al fenomenelor care se desfasoara astazi in zona invatamantului superior si a cercetarii nu poate sa nu sesizeze importanta pe care o prezinta cercetarea ca parte integranta a invatamantului superior european, precum si necesitatea stabilirii unor legaturi mai stranse intre Spatiul Comun European al Invatamantului Superior si Aria Europeana a Cercetarii, in contextul in care ambele aceste constructe definesc substratul organic al unei Europe a cunoasterii. [ continuare ]

S t a t u t u l    e u r o p e a n    a l    c e r c e t a t o r u l u i

In data de 11 martie a.c. Comisia Europeana a adoptat Carta Europeana a Cercetatorului si Codul de Conduita privind Recrutarea Cercetatorilor. Aceste doua documente reprezinta elemente-cheie ale politicii Uniunii Europene ce vizeaza cresterea atractivitatii profesiei de cercetator, privita ca o componenta esentiala a strategiei de stimulare a dezvoltarii economice si a ratei de angajare a fortei de munca inalt calificate la nivel european. [ continuare ]

A s i g u r a r e a    c a l i t a t i i    i n    i n v a t a m a n t u l    s u p e r i o r   

In cadrul intalnirii de la Bergen (19 - 20 mai 2005), ministrii europeni ai educatiei au adoptat documentul programatic intitulat "Standarde si Indrumari privind Asigurarea Calitatii in Spatiul Comun European al Invatamantului Superior (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area), elaborat din initiativa Asociatiei Europene pentru Asigurarea Calitatii in Invatamantul Superior (ENQA). Cu aceasta ocazie, ENQA a fost cooptata ca membru-consultant al Grupului de Urmarire a Procesului Bologna (BFUG - Bologna Follow-Up Group). [ continuare... ]


ENQA
I n v e n t a r u l    p r o c e s u l u i    B o l o g n a

La Conferinta ministeriala europeana din Septembrie 2003, ministrii cu responsabilitati in domeniul invatamantului superior au solicitat Grupului de Urmarire a procesului Bologna (BFUG) efectuarea unui exercitiu de inventariere privind progresele inregistrate in trei domenii prioritare de actiune: asigurarea calitatii, sistemul de invatamant superior bazat pe doua cicluri si recunoasterea reciproca a diplomelor si perioadelor de studii. [ continuare ]

Daca doriti sa nu mai primiti acest buletin informativ va rugam sa trimiteti un e-mail la adresa buletin@cnfis.ro
Copyright © CNFIS 2005