Universitatea din Craiova


Centrul de Educatie Permanenta în Automatica si Calculatoare
- material transmis in mai 2003 - Director de proiect: prof. dr ing. Matei Vînatoru
PROIECT BM - CNFIS 218 / Runda 4
Misiune si obiective strategice
 • Obiectivul propus al grantului a constat în crearea unui centru de educatie permanenta în domeniul automaticii si calculatoarelor la Facultatea de Automatica, Calculatoare si Electronica, Universitatea din Craiova, având ca scop actualizarea de cunostinte, perfectionarea si reconversia profesionala a absolventilor ingineri în domeniile moderne ale automaticii si calculatoarelor.
 • Elaborarea planurilor de învatamânt si a programelor analitice.
 • Crearea unei sali adecvate învatamântului tip multimedia.
 • Dezvoltarea centrului de productie a materialelor didactice si coordonare a procesului de învatamânt.

Rezultate semnificative obtinute in urma finantarii prin Grant CNFIS
 • În cadrul CEPAC, în urma analizelor în catedre si la nivel de conducere a facultatii, s-au stabilit urmatoarele categorii de cursuri postuniversitare ce se pot derula în cadrul centrului:
  - Actualizare de cunostinte în domeniul automaticii si calculatoarelor, pentru absolventii specializarilor respective, cursuri cu durata de 6 – 60 ore, pe tematici noi aparute în domeniile respective;
  - Cursuri de perfectionare pentru absolventii facultatilor tehnice, ce doresc sa se perfectioneze în domenii ale automaticii si calculatoarelor, cu durata cuprinsa între câteva saptamâni si un an, în functie de pregatirea de baza a cursantilor, de complexitatea domeniului abordat si nivelul de asimilare impus (initiere sau aprofundare);
  - Cursuri de reconversie profesionala, pentru absolventii din profilul ingineresc electrotehnica, electronica sau mecanica, ce doresc sa obtina o a doua specializare în domeniul automaticii sau calculatoarelor cu durata de 2 – 4 ani.
 • Crearea unei sali de cursuri intensive cu o capacitate de 15 – 25 de cursanti care sa permita urmatoarele facilitati:
  - Predarea unor cursuri sau aplicatii practice de laborator în format clasic sau modern, sala fiind dotata cu table clasice, ecran de proiectie, videoproiector, retroproiector si tableta cu cristale lichide, calculatoare PC si portabile dotate hardware si software cu echipamente si programe multimedia;
  - Predarea simultana în mai multe sali cuplate prin internet prin legaturi audio – video, a cursurilor sau aplicatiilor de laborator, prin intermediul camerelor video, si a sistemului de legaturi audio - video;
  - Desfasurarea unor activitati de laborator pentru instruire practica a cursantilor în domeniul echipamentelor si sistemelor de masurare si reglare automata, modelarea si simularea proceselor industriale, prelucrarea automata a datelor, editoare de texte si calcul tabelar, retele de calculatoare si comunicatii de date prin intermediul calculatoarelor etc;
  - Crearea unui centru de coordonare si administratie si dezvoltarea unei biblioteci electronice de cursuri accesibile prin internet pe reteaua locala sau ROEDUNET.
 • Stabilirea catalogului de cursuri si programele analitice ale acestora, în urma discutiilor în catedre, având în vedere potentialul acestora, disponibilitatile cadrelor didactice ce vor fi implicate si dotarea laboratoarelor facultatii pentru instruiri practice specifice ;
 • Definitivarea programelor analitice si tiparirea pliantelor de popularizare în zona Oltenia a acestor cursuri.
 • Completarea cu software a bibliotecilor de programe existente cu programe de editare text, audio si video, programe de simulare si conducere automata a unor procese industriale pentru a asigura instruirea practica în domeniul automaticii la nivel mondial.
 • Instruirea cadrelor didactice participante la contract în centre similare din tara si strainatate, prin mobilitati interne sau externe.

Adresa:
Str. Lapus nr.5
1100, Craiova
Tel/Fax: + (40) 0251/437541

Persoane de contact:
Prof. dr ing.Matei Vinatoru
Conf. dr ing. Eugen Iancu
Pagina WEB: www.automation.ucv.ro

Inapoi